Info pro rodiče

Identifikační údaje:

Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace

J. A. Komenského 340, 435 13 Meziboří

Ředitel školy: Mgr. Jan Peška

Telefon: 476 747 357

E-mail: skola@mezibori.cz

Bankovní spojení: 12535491/0100


Součásti školy:

Mateřská škola Žižkova 268

Zástupce ředitele pro PV: Lenka Englická

Telefon: 476 747 445, 607 979 398

E-mail: ms.mezibori@seznam.cz


Mateřská škola Mírová 224

Telefon: 476 747 523

E-mail: ivezu@seznam.cz

Tongue out

Provoz Mateřské školy

 • Mateřská škola je v provozu v době od 6:00 do 16:00 hodin. Z bezpečnostních důvodů jsou obě budovy převážnou část pracovní doby uzamčeny.
 • Děti se ráno scházejí v jedné třídě, v 7:00 odcházejí společně s učitelkou do svých tříd, kde si vyberou činnost, která je zajímá a uspokojuje.
 • Po obědě si může zákonný zástupce vyzvednou své dítě od 12:15 do 12:30 hodin. Po odchodu části dětí domů se děti ze dvou tříd spojují do jedné, kde je již připravený odpolední spánek pro děti.
 • Vyzvedávání dětí pokračuje po odpolední svačině od 14:30 do 16:00 hodin.
 • Rodiče si mohou výjimečně vyzvednout své dítě i v jinou dobu, pokud se předem domluví s třídní učitelkou.
 • Rodiče předávají děti učitelkám ve třídě, neposílají je ze šatny samotné.
 • Při vyzvedávání dítěte nezletilou osobou sepíší rodiče zmocnění pro nezletilou osobu a předají třídní učitelce. Zmocnění je platné vždy jen na daný školní rok.
 • V době letních prázdnin se vždy střídavě uzavírá jedna z mateřských škol na celý měsíc, přerušení provozu oznámí vedoucí učitelka školy 2 měsíce předem.
 • O vánočních prázdninách je provoz v obou mateřských školách přerušen.

Smile

Omlouvání dětí

 • Povinností zákonného zástupce je omluvit dlouhodobou nepřítomnost dítěte v mateřské škole (nemoc, společná dovolená s rodiči, pobyt v nemocnici), která je delší než dva týdny. Zákonný zástupce dítěte s povinným předškolním vzděláváním je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů.
 • Omluvit dítě můžete:

- telefonicky na čísle MŠ Žižkova - 476 747 445 MŠ Mírová - 476 747 523

- elektronickou poštou na e-mailové adrese ms.mezibori@seznam.cz

- na třídním e-mailu

 • Pokud se dítě neúčastní předškolního vzdělávání nepřetržitě po dobu delší než dva týdny a zákonný zástupce jeho neúčast neomluvil, může ředitelka školy po písemném upozornění ukončit předškolní vzdělávání v mateřské škole.

Surprised

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Základní částka pro celodenní provoz: 350,00 Kč
 • Vzdělávání dětí v poslední ročníku před zahájením povinné školní docházky se poskytuje bezúplatně a to i dětem s odkladem školní docházky.

Cool

Školní stravování

 • Dětem je při celodenní docházce zajištěna dopolední svačina, oběd a odpolední svačina.
 • V rámci pitného režimu mají děti po celou dobu svého pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné štávy, pitná voda).
 • Při dopolední svačině mají děti vždy na výběr ze dvou nápojů - ochucené mléko nebo čaj.
 • S jídelníčkem se mohou rodiče seznámit na nástěnce v hale mateřské školy nebo na webových stránkách školy. Skladba jídelníčku je připravena tak, aby byla splněna pestrost pokrmů a výživové normy, které jsou sledovány pomocí spotřebního koše.
 • Na základě vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou stanoveny finanční normativy pro děti podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce:
 • Strávníci 2 - 6 let:

přesnídávka   9,00 Kč

oběd           26,00 Kč

svačina         9,00 Kč

celkem       44,00 Kč

Strávníci od 7 let:

přesnídávka   10,00 Kč

oběd           29,00 Kč

svačina          9,00 Kč

celkem       48,00 Kč

Kiss

Platby za úplatu předškolního vzdělávání a stravné

 • Platby za úplatu a stravné se provádí bezhotovostním stykem, převodem na účet Základní školy a Mateřské školy Meziboří.
 • Bankovní číslo účtu 12535491/0100. Variabilní symbol je číslo strávníka, které zadává při vstupu dítěte do MŠ ekonomka školy.
 • Úplata a stravné jsou splatné do 20. dne kalendářního měsíce.
 • Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení školního řádu a může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Wink

Aktivity mateřské školy

 • Návštěva divadelních představeních
 • Účast na výtvarných soutěžích
 • Vystoupení pro seniory
 • Vítání občánků
 • Společné akce rodičů s dětmi
 • Fotografování dětí
 • Zájmová činnost - nabídka kroužků
 • Seznamování s interaktivní technikou
 • Výlety dětí
 • Oslavy svátků
 • Kulturní akce v MŠ

 

 

RSS kanál

Syndikovat obsah